Cywilnoprawne formy współpracy z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Obok omówionych wcześniej form współpracy   międzysamorządowej i międzysektorowej, w praktyce funkcjonuje szereg innych modeli partnerstw, w których forma instytucjonalna jest mniej lub bardziej determinowana przepisami prawa powszechnie

Porozumienia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Podstawą prawną współpracy w ramach porozumień z udziałem jednostek samorządu terytorialnego są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[1], ustawy z dnia 5