Partnerstwa samorządowe
Wprowadzenie Model współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym został opracowany w projekcie predefiniowanym pn. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju. Został przetestowany w trakcie dwóch rund ogólnokrajowego konkursu Samorządowy Lider Zarządzania „Razem dla rozwoju” (2014 i 2015) i odrębnie przez

Opis standardów modelu współpracy partnerskiej. Prezentuje całościowo każdy ze standardów wraz z rozszerzonym opisem oraz artykułami powiązanymi tematycznie z wybranym standardem.

Standard 1 – Skład partnerstwa z punktu widzenia jego potrzeb i celów

Standard 6 – Integracja dokumentów strategicznych / operacyjnych partnerstwa i partnerów

Standard 2 – Diagnoza zasobów i potrzeb rozwojowych obszaru funkcjonalnego

Standard 7 – Monitoring i ewaluacja działań partnerstwa

Standard 3 – Analiza powiązań funkcjonalnych w zakresie usług publicznych na terenie OF jako element diagnozy

Standard 8 – Komunikacja partnerstwa z mieszkańcami i innymi interesariuszami OF

TAGI

Standard 4 – Programowanie rozwoju obszaru funkcjonalnego

Standard 9 – Przestrzeń debaty i dialogu między partnerami

TAGI

Standard 5 – Integracja usług publicznych i infrastruktury w OF

TAGI

Standard 10 – Wzajemne zaufanie partnerów

TAGI

Sekcja Prawo prezentuje artykuły i informacje nt. prawnych aspektów zawiązywania, budowania oraz bieżącej pracy partnerstw. Zawiera informacje od najbardziej podstawowych pozwalających na wstępnym etapie wybrać właściwe rozwiązania prawne podczas tworzenia partnerstwa, aż po aspekty i kwestie specyficzne dla potrzeb już działających partnerstw działających w różnych formułach organizacyjno-prawnych.

Wprowadzenie: Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty władzy publicznej mogą działać jedynie w granicach i na podstawie prawa. W konsekwencji, ich swoboda w wyborze i kształtowaniu modelu współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami spoza sektora samorządowego jest znacznie ograniczona w porównaniu do swobody, jaką dysponują w tym zakresie podmioty
Obok omówionych wcześniej form współpracy   międzysamorządowej i międzysektorowej, w praktyce funkcjonuje szereg innych modeli partnerstw, w których forma instytucjonalna jest mniej lub bardziej determinowana przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost popularności form współpracy międzysektorowej opartych o cywilistyczną zasadę swobody zawierania umów (wyrażoną w art. 3531 ustawy

Dobre praktyki współpracy partnerstw międzysamorządowych oraz międzysektorowych. Prezentujemy opisy doświadczeń zawiązywania, budowania oraz stałego rozwijania współpracy partnerskiej. Przedstawione praktyki prezentują wszystkie aspekty modelu współpracy oraz w wybranych przypadkach gotowe narzędzia i rozwiązania.

PIASKI Partycypacja w praktyce na rzecz priorytetów rozwoju gmin w obszarach spójności: społecznej, gospodarczej i terytorialnej

Partycypacja w praktyce na rzecz priorytetów rozwoju gmin w obszarach spójności: społecznej, gospodarczej i terytorialnej w województwie lubelskim Partnerstwo gmin Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim skorzystało z potencjału regionalnej marki, zaczerpniętej z narodowej tradycji historycznej. Postać jednego z najwybitniejszych królów polskich, który trwałe ślady obecności pozostawił na ziemi
KATEGORIA
Standard 8
TAGI

NYSA Partnerstwo Nyskie 2020 – model dialogu między partnerami

Partnerstwo Nyskie 2020 – model dialogu między partnerami Partnerstwo Nyskie zainicjowano w celu identyfikacji i wdrożenia mechanizmów trwałej, długofalowej współpracy, dotyczącej skutecznego rozpoznawania i rozwiązywania problemów przekraczających granice jednej tylko gminy. Zadanie to podjęło siedemnastu partnerów z przygranicznej, południowej części województwa opolskiego, tzw. subregionu nyskiego[1]. Organizację przestrzeni dialogu partycypacyjnego przygotowano
KATEGORIA
standard 9
TAGI