Narzędzie oceny skutków finansowych decyzji inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Narzędzie oceny skutków finansowych decyzji inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, pozwalające na utrzymanie długookresowej równowagi części bieżącej budżetu JST. Jest to nowy moduł analityczny pod nazwą „Symulacje WPF”,

Metodologia szacowania wartości składników mienia komunalnego z punktu widzenia potencjału rozwojowego JST i ich partnerstw.

Instytut Rozwoju Miast na zlecenie Związku Miast Polskich opracował schemat szacowania kosztów i dochodów z tytułu aktywnego gospodarowania nieruchomościami gminy - zarówno znajdującymi się już w zasobie