Narzędzia
Narzędzia wspierające zarządzanie strategiczne w partnerstwach terytorialnych
W ramach projektu opracowano i udostępniono następujące narzędzia planowania i zarządzania strategicznego w partnerstwach międzysamorządowych: Model współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym Narzędzie on-line do samooceny stanu rozwoju partnerstwa Poradnik współpracy międzysamorządowej i międzysektorowe Narzędzie oceny skutków finansowych decyzji inwestycyjnych Metodologia szacowania wartości składników mienia komunalnego z punktu widzenia potencjału rozwojowego…
Od czego zacząć?
minimalizuj

Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej – Standard 2

Narzędzie Analiza sytuacji społeczno - ekonomicznej (SSE) wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 2 Diagnoza zasobów i potrzeb rozwojowych obszaru funkcjonalnego.

Plan Monitoringu (PM) – Standard 7

Plan Monitoringu (PM) jest narzędziem pozwalajacym realizować działania w ramach Standardu  7

Schemat Oceny Współpracy (SOW) – Standard 7

Narzędzie Schemat Oceny Współpracy (SOW) wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 7 - Monitoring i ewaluacja działań partnerstwa.    

Skład partnerstwa z punktu widzenia jego potrzeb

Karta narzędzia -  Standard 1 - Sklad partnerstwa z punktu widzenia jego potrzeb - Ania Kudra   Rodzaj narzędzia     1. Różnicowanie rodzajów członkostwa w partnerstwie

Różnicowanie rodzajów członkostwa w partnerstwie

Różnicowanie rodzajów członkostwa w partnerstwie
Strony